1(3)
PROTOKOLL fört vid
FIELD SPANIEL KLUBBENS
årsmöte den 27 mars 2004 i
Huskvarna

Närvarande: 14 medlemmar.


§ 1. Mötets öppnande
Ordf Kenth Mellgren öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till mötet.

§ 2. Fastställande av röstlängden
Fastställdes att samtliga närvarande var röstberättigade

§ 3. Val av ordförande för årsmötet
Till mötesordförande valdes Kenth Mellgren

§ 4. Styrelsen val av sekreterare för mötet
Meddelades att styrelsens val av sekreterare för mötet var Ingrid Roslund

§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet
föreslogs Marit Johansen och Christina Egard
Mötet valde Marit Johansen och Christina Egard till justerare, tillika rösträknare

§ 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst dels genom personlig kallelse dels
genom notis på hemsidan och i klubbtidningen

§ 7. Fastställande av dagordningen
Upprättad dagordning fastställdes

§ 8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (bil 1)
Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs av ordf. Kenth Mellgren

§ 9. Föredragning av avelsrådets verksamhetsberättelse ( bil 2 )
Avelsrådets verksamhetsberättelse föredrogs av Ingrid Roslund

§ 10.Föredragning av revisorernas berättelse,fastställande av balans – och resultaträkning samt bokslut (bil 3)
Revisionsberättelse samt balans-och resultaträkning föredrogs av
Kerstin Sjöström

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2(3)
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden

§ 12. Styrelsen förslag till budget för kommande verksamhets år
presenterades av Kerstin Sjöström och godkändes av mötet

Styrelsens förslag till årsavgifter för 2005 fastställdes till
180:- för fullbetalande medlem 30:- för familjemedlem
200:-NOK för medlemmar i Norge som betalar till norskt konto
Övriga utlandet SEK 220:-

§ 13. Fastställande av reseersättning för styrelsen
vid uppdrag på begäran av klubben och godkänt av styrelsen
utgår milersättning med 16:-/mil

§ 14. Val av ordförande i styrelsen
Förslag : Kenth Mellgren
Till ordförande för ett år valdes Kenth Mellgren omval ett år

§ 15. Val av tre ordinarie ledamöter
Valberedningens förslag(bil 5) Kerstin Sjöström, Inger Almgren,Madelene Ryberg
Mötet valde enligt valberedningens förslag
Kerstin Sjöström omval 2 år
Inger Almgren omval 2 år
Madelene Ryberg nyval 2 år

Till ansvarig handläggare av avelsfrågor valdes på fyllnadsval efter
Ingrid Roslund som p g a tidsbrist avsagt sig posten
Maria Köhlström fyllnadsval 1 år

§ 16. Val av tre suppleanter i styrelsen
Valberedningens förslag Helene Käll, Cia Norberg, Christel Andersson
Till suppleanter för en tid av ett år valdes
Helene Käll omval ett år
Cia Norberg omval ett år
Christel Andersson nyval ett år

§ 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Valberedningens förslag revisorer Karin Wiborg, Marina Jensen
Till revisorer för en tid av ett år valdes
Karin Wiborg omval ett år
Marina Jensen omval ett år
Valberedningens förslag revisorsuppl. Christina Egard, Anders Engström
Till revisorsuppleanter för en tid av ett år valdes
Christina Egard omval ett år
Anders Engström omval ett år

§ 18. Val av valberdning om tre personer varav en ordförande
Förslag: Toni Wisth, Maud Melin, Viveca Clementson
Till valberedning för en tid av ett år valdes
Toni Wisth ordförande omval ett år 3(3)
Maud Melin omval ett år
Viveca Clementson omval ett år

§ 19. Inkomna motioner som anmälts till styrelsen
Inga motioner har anmälts

§ 20. Övriga frågor
Maria Köhlström presenterade förslag på brev till RAS-kommittén.
Mötet beslöt att
Styrelsen skall godkänna enkäter och övrigt material samt mottagare av enkäterna innan utskick.
Enkätsvaren skall returneras till SSRKs kansli och därefter bearbetas av opartisk person godkänd av styrelsen.
Ev. kostnader skall i förväg godkännas av styrelsen. Utskick sker via SSRKs kansli.

Kontinuerlig rapportering och information önskas om arbetets utveckling.

§ 21. Avslutning
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet


………………………….......................................................
Kenth Mellgren Mötesordförande

 

………………………….......................................................

Marit Johansen Justerare

 

……………………………......................................................

Christina Egard Justerare

………………………...........................................................
Ingrid Roslund Sekreterare