PROTOKOLL fört vid
FIELD SPANIEL KLUBBENS
årsmöte den 17 mars 2007 i
Huskvarna

§ 1. Mötets öppnande

Ordf. Kenth Mellgren hälsade alla välkommen och förklarade mötetöppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängden

De på mötet närvarande befanns alla vara betalande medlemmar i klubben och därmed röstberättigade.

§ 3. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Kenth Mellgren.

§ 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare föreslår styrelsen Jessica Snygg Andersson, som av årsmötet valdes till sekreterare.

§ 5. Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet

Föreslogs Gunilla Sahlén och Gerd Andersson.

Mötet valde Gunilla Sahlén och Gerd Andersson till justerare tillika rösträknare.

§ 6. Beslut om yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar.

Eftersom ingen annan är med på mötet fattades inget beslut.

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst dels genom information i klubbtidningen och dels på hemsidan.

§ 8 . Fastställande av dagordningen

Upprättad dagordning fastställdes.

§ 9. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhets berättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse (se bilagor)

De olika områdena föredrogs av respektive person med ansvar för dem och beslutades att läggas till handlingarna.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen förlust eller vinst

Revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning föredrogs av kassör. Tillades att det på Field Spaniel Klubbens norska konto finns 6501 norska kronor. Det framkom att det under år 2006 uppstått en förlust, dels på grund av minskat medlemsantal och dels Field Specialen 2006 som var kostsam.

§ 11 . Beslutad fattades om klubbstyrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för den gångna perioden.

§ 12. Klubbstyrelsens rapport om och eventuella förslag avseende de uppdrag föregående klubbmöte har gett till klubbstyrelsen.

Maria Köhlström, avelsansvarig, redogjorde för arbetet med RAS som nu är färdigt. Det kommer att föredras för styrelsen och även läggas ut på hemsidan, där alla medlemmar får möjlighet att komma med åsikter. Materialet skickas sedan till SSRK och vidare till SKK.

§ 13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

A) Verksamhetsplan för kommande år presenterades och godkändes.

B) Rambudget för kommande år presenterades och godkändes av mötet.

C) Förslag framkommer att höja medlemsavgiften. Mötet beslutar att låta medlemsavgiften för fullbetalande medlem vara oförändrad, 180 kr, att höja avgiften för medlem från 30 kr till 50 kr och att höja den avgift uppfödare betalar för nya valpköpare från 50 kr till 90 kr. Övriga avgifter oförändrade, det vill säga 200 NOK för medlemmar i Norge som betalar till norskt konto och Övriga utlandet SEK 220.

D) Villkor för rese ersättning för rasklubbens funktionärer. Fastställdes att den

nya summan är 19 kr/mil och följer den statliga ersättningsnormen.

§ 14 . Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag

Ordförande Kenth Mellgren 1 år omval

Ledamot Eva Sandberg innehar mandat

Ledamot Jessica Snygg Andersson innehar mandat

Ledamot Marie-Louise Sahlén 2 år omval Ledamot Maria Köhlström 2 år omval

Ledamot Helene Käll två år nyval

Ledamot Sonja Dahlberg 1 år fyllnadsval

Suppleant Marit Johansen 1 år nyval

Suppleant Fia Nordgren 1 år nyval

Mötet valde enligt valberedningens förslag samt fastställde att suppleanterna har den turordning som anges ovan. Marit Johansen 1 och Fia Nordgren 2.

§ 15 . Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Valberedningens förslag

Revisor Christer Karlström ett år omval

Revisor Pertti Lundin ett år nyval

Revisor suppleant Marina Jensen 1 år nyval

Revisor suppleant Christina Egard 1 år omval

Mötet valde enligt valberedningens förslag

§ 16. Val av valberedning

Förslag: Toni Wisth, Maud Melin och Madeleine Ryberg. Sammankallande väljs för 1 år och båda ledamöterna är valda 2 år, men vart annat år.

Sammankallande Toni Wisth 1 år

Ledemot Maud Melin två år omval

Ledamot Madeleine Ryberg 1 år fyllnadsval

§ 17 . Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Mötet beslutar om omedelbar justering.

§ 18 . Ärenden som av klubbstyrelsen har hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.

a) Inkommen motion har dragits tillbaka på motionärens begäran.

b) Inkommen motion, se bilaga, gällande förslag på förändringar i FSK:s avelsrekommendationer. Mötet beslutar att gå på styrelsens förslag att avslå motionen.

c) Inkommen motion har dragits tillbaka på motionärens begäran.

d) Inkommen motion, se bilaga, gällande förslag på förändringar i FSK:s avelsrekommendationer. Mötet beslutar att gå på styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 19. Val av representant och suppleant till SSRK:s fullmäktige

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till styrelsen att besluta.

§ 20. Övriga frågor

Avgående ledamöter och suppleanter Lena Wihlstrand, Inger Almgren och Emeli Frössén avtackas.

§ 21. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.


………………………….......................................................
Kenth Mellgren Mötesordförande

………………………….......................................................

Jessica Snygg Andersson Sekreterare

……………………………......................................................

Gunilla Sahlén Justerare

………………………...........................................................
Gerd Andersson
Justerare