PROTOKOLL fört vid
FIELD SPANIEL KLUBBENS
årsmöte den 29 mars 2008 i
Huskvarna

§ 1. Mötets öppnande

Ordf. Kenth Mellgren hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av röstlängden

De på mötet närvarande befanns alla vara betalande medlemmar i klubben och därmed röstberättigade.

§ 3. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Kenth Mellgren.

§ 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare föreslår styrelsen Jessica Snygg Andersson, som av årsmötet valdes till sekreterare.

§ 5. Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet

Föreslogs Marit Johansen och Gerd Andersson.

Mötet valde Marit Johansen och Gerd Andersson till justerare tillika rösträknare.

§ 6. Beslut om yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar.

Eftersom endast medlemmar närvarar på mötet, behöver sådant beslut inte fattas.

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst, dels genom information i klubbtidningen och dels på hemsidan.

§ 8 . Fastställande av dagordningen

Upprättad dagordning fastställdes.

§ 9. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhets berättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse (se bilagor)

De olika handlingarna föredrogs av respektive ansvarig styrelseledamot och beslutades att läggas till handlingarna.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen förlust eller vinst

Revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning föredrogs av kassör. Konstaterades att klubben i nuläget har god ekonomi tack vare en donation.

§ 11 . Beslutad fattades om klubbstyrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för den gångna perioden.

§ 12. Klubbstyrelsens rapport om och eventuella förslag avseende de uppdrag föregående klubbmöte har gett till klubbstyrelsen.

Finns ej sådant uppdrag givet klubbstyrelsen.

§ 13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

1) Verksamhetsplan för kommande år presenterades och godkändes.

2) Rambudget för kommande år presenterades och godkändes av mötet.

3) Medlemsavgiften beslutas vara oförändrad.

4) Villkor för rese ersättning för rasklubbens funktionärer. Fastställdes att summan är 19 kr/mil och följer den statliga ersättningsnormen.

§ 14 . Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag

Ordförande Kenth Mellgren 1 år omval

Ledamot Toni Wisth 1 år fyllnadsval

Ledamot Marie-Louise Sahlén innehar mandat

Ledamot Maria Köhlström innehar mandat Ledamot Eva Sandberg 2 år omval

Ledamot Sonja Dahlberg 2 år omval

Ledamot Jessica Snygg Andersson 2 år omval

Suppleant Marit Johansen 1 år omval

Suppleant Fia Nordgren 1 år omval

Mötet valde enligt valberedningens förslag samt fastställde att suppleanterna har den turordning som anges ovan. Marit Johansen 1 och Fia Nordgren 2.

§ 15 . Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Valberedningens förslag

Revisor Christer Karlström ett år omval

Revisor Pertti Lundin ett år omval

Revisor suppleant Chrstina Egard 1 år omval

Revisor suppleant Marina Jensen 1 år omval

Mötet valde enligt valberedningens förslag

§ 16. Val av valberedning

Förslag: Maud Melin, Madeleine Ryberg och Helen Käll. ( Sammankallande väljs för 1 år och båda ledamöterna väljs för 2 år, men vart annat år.)

Sammankallande Maud Melin 1 år omval

Ledamot Madeleine Ryberg två år omval

Ledamot Helen Käll 1 år fyllnadsval

§ 17 . Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Mötet beslutar om omedelbar justering.

§ 18 . Ärenden som av klubbstyrelsen har hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.

1) Inkommen motion, se bilaga, gällande förslag på ändringar i FSKs avelsrekommendationer. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

2) Inkommen motion, se bilaga, gällande förslag på ändringar i FSKs avelsrekommendationer. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

3) Inkommen motion, se bilaga, gällande förslag på ändringar i FSKs avelsrekommendationer. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen

4) Inkommen motion, se bilaga, gällande förslag på ändringar i FSKs avelsrekommendationer. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

5) Inkommen motion, se bilaga, gällande förslag att förändra rutinerna kring ”valpsidan” på klubbens hemsida. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

6) Inkommen motion, se bilaga, gällande förslag på ändringar i FSKs avelsrekommendationer. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

7) Inkommen motion, se bilaga, gällande att FSK jobbar för att påverka att bilden som pryder den officiella FCI-rasstandarden tas bort. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

8) Inkommen motion, se bilaga, gällande att FSK ber The Field Spaniel Society att ändra i rasstandarden. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

9) Inkommen motion, se bilaga, gällande att FSK påverkar SSRK/SKK att ändra utställningsbestämmelser. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

10) Inkommen motion, se bilaga, gällande ändrade rutiner kring Field Specialen. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

11) Inkommen motion, se bilaga, gällande att FSK påverkar SSRK/SKK att ändra utställningsbestämmelser. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

12) Inkommen motion, se bilaga, gällande ändrade rutiner kring Field Specialen. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 19. Val av representant och suppleant till SSRK:s fullmäktige

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till styrelsen att besluta.

§ 20. Övriga frågor

Inga övriga frågor att diskutera.

§ 21. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.


………………………….......................................................
Kenth Mellgren Mötesordförande

………………………….......................................................

Jessica Snygg Andersson Sekreterare

……………………………......................................................

Marit Johansen Justerare

………………………...........................................................
Gerd Andersson
Justerare