PROTOKOLL fört vid
FIELD SPANIEL KLUBBENS
årsmöte den 28 mars 2009 i
Huskvarna

§ 1. Mötets öppnande

Ordf. Kenth Mellgren hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2. Fastställande av röstlängden

De på mötet närvarande befanns alla vara betalande medlemmar i klubben och därmed röstberättigade.

§ 3. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Kenth Mellgren.

§ 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare föreslår styrelsen Jessica Snygg Andersson, som av årsmötet valdes till sekreterare.

§ 5. Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet

Föreslogs Gerd Andersson och Maria Widén.
Mötet valde Gerd Andersson och Maria Widén till justerare tillika rösträknare.

§ 6. Beslut om yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar.

Eftersom endast medlemmar närvarar på mötet, behöver sådant beslut inte fattas.

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst, dels genom information i klubbtidningen och dels på hemsidan.

§ 8 . Fastställande av dagordningen

Upprättad dagordning fastställdes.

§ 9. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhets berättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse (se bilagor)

De olika handlingarna föredrogs av respektive ansvarig styrelseledamot.

Framkommer att intäkter och utgifter redovisats blandat, vilket gör att siffrorna blir något missvisande. Dock stämmer resultatet och revisorerna har godkänt handlingarna. Beslutades, med denna notering, att läggas till handlingarna.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen förlust eller vinst

Revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning föredrogs av kassör. Konstaterades att klubben i nuläget har god ekonomi.

§ 11 . Beslutad fattades om klubbstyrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för den gångna perioden.

§ 12. Klubbstyrelsens rapport om och eventuella förslag avseende de uppdrag föregående klubbmöte har gett till klubbstyrelsen.

Finns ej sådant uppdrag givet klubbstyrelsen.

§ 13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

1) Verksamhetsplan för kommande år presenterades och godkändes. Verksamhetsplanen kompletteras med information om en lydnadshelg i Östhammar under våren, att uppfödarträffen kommer hållas i maj och att trimkursen hålls i samband med den. 2) Rambudget för kommande år presenterades och godkändes av mötet.

3) Medlemsavgiften beslutas vara oförändrad.

4) Villkor för reseersättning för rasklubbens funktionärer. Fastställdes att summan följer den statliga ersättningsnormen.

§ 14 . Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag

Ordförande Marie-Louise Sahlén 1 år nyval

Ledamot Jan Scherlin 1 år fyllnadsval
Ledamot Per Johansson 2 år nyval
Ledamot Maria Köhlström 2 år omval
Ledamot Eva Sandberg innehar mandat
Ledamot Lotta Käck 2 år nyval
Ledamot Jessica Snygg Andersson innehar mandat

Suppleant Fia Nordgren 1 år omval
Suppleant Elisabeth Fyhr 1 år nyval

Mötet valde enligt valberedningens förslag samt fastställde att suppleanterna har den turordning som anges ovan.

§ 15 . Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Valberedningens förslag

Revisor Pertti Lundin ett år omval
Revisor Christer Karlström ett år omval

Revisor suppleant Christina Egard 1 år omval
Revisor suppleant Marina Jensen 1 år omval

Mötet valde enligt valberedningens förslag

§ 16. Val av valberedning

Förslag: Sonja Dahlberg, Madeleine Ryberg och Helen Käll. (Sammankallande väljs för 1 år och båda ledamöterna väljs för 2 år, men vart annat år.)

Sammankallande Madeleine Ryberg 1 år omval
Ledamot Helen Käll två år omval
Ledamot Sonja Dahlberg 1 år fyllnadsval

§ 17 . Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Mötet beslutar om omedelbar justering.

§ 18 . Ärenden som av klubbstyrelsen har hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.

1. Framtida delning av SSRK

Ärende hänskjutet av styrelsen till årsmötet att besluta om. Styrelsen föreslår att klubben ställer sig bakom förslaget att utreda en delning av SSRK. Mötet beslutar att följa styrelsens förslag.

§ 19. Val av representant och suppleant till SSRK:s fullmäktige

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till styrelsen att besluta.

§ 20. Övriga frågor

Specialen - förslag framkommer om att lägga specialen tidigare under sommaren för att de hundägare som jagar ska kunna delta. Styrelsen svarar att SSRK gett klubben dispens till lösa hundar under arrangemang även före 20 augusti, så under kommande år finns möjligheten att lägga specialen tidigare under året.

§ 21. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.


………………………….......................................................
Kenth Mellgren Mötesordförande

………………………….......................................................

Jessica Snygg Andersson Sekreterare

……………………………......................................................

Marit Johansen Justerare

………………………...........................................................
Gerd Andersson
Justerare