PROTOKOLL fört vid
FIELD SPANIEL KLUBBENS
Årsmöte på Brunstorp den 12 mars 2005.

Närvarande vid mötet 19 medlemmar.
§ 1. Mötets öppnande
Ordf. Kenth Mellgren hälsade alla välkommen och förklarade mötet
öppnat

§ 2. Fastställande av röstlängden
De på mötet närvarande befanns alla vara betalande medlemmar i klubben och
därmed röstberättigade

§ 3. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Kenth Mellgren

§ 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Madelene Ryberg

§ 5. Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet
Föreslogs Jessica Snygg och Eva Sandberg
Mötet valde Jessica Snygg och Eva Sandberg till justerare tillika rösträknare

§ 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst dels genom information i
klubbtidningen och dels på hemsidan samt genom personlig kallelse

§ 7. Fastställande av dagordningen
Upprättad dagordning fastställdes men mötet beslutar att ta punkt 17 före punkt 11 då det är viktigt att fatta detta beslut efter det att den nya stadgan blivit antagen

§ 8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhets berättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse (se bilagor)
De olika områdena föredrogs av respektive person med ansvar för dem.
Vissa justeringar gjordes:
I verksamhetsberättelsen: Nu gäller verksamhetsår från 1 januari till 31 december. Styrelsen har haft tre styrelsemöten under året samt ett AU. Ett ras-kompendium till domare på exteriördomarkonferensen för spaniels har utarbetats. Arbetet fortsätter med RAS-projektet. Verksamhetsberättelsen gällande avelsfrågor: hanar och tikar har bytt plats när det gäller födda kullar under året. Samt att ett aveldjur fått diagnosen katarakt
öp ”lindrig utbredning”, påpekas att det istället ska stå ”måttlig utbredning”

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen förlust eller vinst
Revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning föredrogs av Kerstin Sjöström

§ 10. Beslutad fattades om klubbstyrelsens ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för den gångna perioden

§ 17. Fastställande av Field Spaniel klubbens stadgar enligt SSRKs typstadgar för rasklubb
Mötet antog de nya stadgarna.§ 11. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
A) Verksamhetsplan för kommande år.
Godkändes med ändringen att det vara fyra styrelsemöten under året.
Mentalskrivning hund MH, planeras under året.
B) Rambudget för kommande år presenterades av Kerstin Sjöström och
godkändes av mötet.
C) Medlemsavgiften för 2006 fastställdes ligga kvar på samma nivå som nu. Det
vill säga, 180:- för fullbetalande medlem, 30:- för familjemedlem
200:-NOK för medlemmar i Norge som betalar till norskt konto.
Övriga utlandet SEK 220:-
D) Villkor för rese ersättning för rasklubbens funktionärer. Fastställdes att den
nya summan är 17 kr/mil och följer den statliga ersättnings normen.

§ 12. Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningens förslag
Ordförande Kenth Mellgren 1 år omval
Ledamot Marit Johansen 2 år omval
Ledamot Marie-Louise Sahlén 2 år nyval
Ledamot Maria Köhlström 2 år omval
Ledamot Kerstin Sjöström innehar mandat
Ledamot Inger Almgren innehar mandat
Ledamot Madelene Ryberg innehar mandat

Suppleant Eva Sandberg 1 år nyval
Suppleant Lena Wihlstrand 1 år nyval

Mötet valde enligt valberedningens förslag samt fastställde att suppleanterna har den turordning som anges ovan. Eva Sandberg 1 och Lena Wihlstrand 2.

§ 13. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Valberedningens förslag
Revisor Christer Karlström 1 år nyval
Revisor Marina Jensen 1 år omval

Revisor suppleant Christina Egard 1 år omval
Revisor suppleant Anders Engström 1 år omval

Mötet valde enligt valberedningens förslag

§ 14. Val av valberedning
Förslag: Toni Wisth, Viveca Clementsson och Maud Melin. Sammankallande väljs för 1 år och båda ledamöterna är valda 2 år, men vart annat år.
Sammankallande Toni Wisth 1 år
Ledemot Maud Melin Fyllnad/1 år
Ledamot Viveca Clementsson 2 år

§ 15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Mötet beslutar om omedelbar justering.

§ 16. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som
anmälts till klubbstyrelsen.

Mötet beslutade att bifalla den motion som inkommit gällande ändring av klubbens rekommendationer gällande ögonlysning av valpars och avelsdjurs ögon.

§ 18. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

…………………………
Kenth Mellgren


…………………………
Eva Sandberg


…………………………
Jessica Snygg Andersson


…………………………..
Madelene Ryberg