PROTOKOLL fört vid
FIELD SPANIEL KLUBBENS
årsmöte den 25 mars 2006 i
Huskvarna

§ 1. Mötets öppnande

Ordf. Kenth Mellgren hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2. Fastställande av röstlängden

De på mötet närvarande befanns alla vara betalande medlemmar i klubben och därmed röstberättigade

§ 3. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Kenth Mellgren

§ 4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes Madelene Ryberg

§ 5. Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet

Föreslogs Pia Harnebring och Eva Sandberg

Mötet valde Pia Harnebrandt och Eva Sandberg till justerare tillika rösträknare

§ 6. Beslut om yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar.

Eftersom ingen annan är med på mötet fattades inget beslutet.

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst dels genom information i klubbtidningen och dels på hemsidan

§ 8 . Fastställande av dagordningen

Upprättad dagordning fastställdes men mötet beslutar att ta med ytterligare en punkt för övriga frågor som § 18 B

§ 9. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhets berättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse (se bilagor)

De olika områdena föredrogs av respektive person med ansvar för dem.

En liten justering gjordes: I verksamhetsberättelsen : Att MH-beskrivning har hållits.

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen förlust eller vinst

Revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning lästes igenom samt godkändes 

§ 11 . Beslutad fattades om klubbstyrelsens ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för den gångna perioden

§ 12. Klubbstyrelsens rapport om och eventuella förslag avseende de uppdrag föregående klubbmöte har gett till klubbstyrelsen.

Styrelsen redogjorde för den motion som lades och antogs vid förra klubbmötet gällande valpars och avelsdjurs ögonstatus och om vad som hänt under året.

§ 13. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a) Verksamhetsplan för kommande år. Godkändes med ändringen att en MH-beskrivning ska hållas i Ulricehamn i november.

Mentalskrivning hund MH, planeras under året.

b) Rambudget för kommande år presenterades och godkändes av mötet.

c) Medlemsavgiften för 2007 fastställdes ligga kvar på samma nivå som nu. Det vill säga, 180:- för fullbetalande medlem, 30:- för familjemedlem

200:-NOK för medlemmar i Norge som betalar till norskt konto.

Övriga utlandet SEK 220:-

d) Villkor för rese ersättning för rasklubbens funktionärer. Fastställdes att den nya summan är 18 kr/mil och följer den statliga ersättningsnormen.

§ 14 . Val av ordförande, ordinarie ledamöter samt och suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag

Ordförande Kenth Mellgren ett år omval

Ledamot Marit Johansen innehar mandat

Ledamot Marie-Louise Sahlén innehar mandat

Ledamot Maria Köhlström innehar mandat

Ledamot Eva Sandberg två år nyval

Ledamot Lena Wihlstrand två år nyval

Ledamot Jessica Snygg Andersson två år nyval

Suppleant Inger Almgren ett år nyval

Suppleant Emeli Frössén ett år nyval

Mötet valde enligt valberedningens förslag samt fastställde att suppleanterna har den turordning som anges ovan. Inger Almgren 1 och Emeli Frössén 2.

§ 15 . Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Valberedningens förslag

Revisor Christer Karlström ett år nyval

Revisor Marina Jensen ett år omval

Revisor suppleant Christina Egard ett år omval

Revisor suppleant Anders Engström ett år omval

Mötet valde enligt valberedningens förslag

§ 16. Val av valberedning

Förslag: Toni Wisth, Viveca Clementsson och Maud Melin. Sammankallande väljs för 1 år och båda ledamöterna är valda 2 år, men vart annat år.

Sammankallande Toni Wisth ett år

Ledemot Maud Melin två år omval

Ledamot Viveca Clementsson fyllnad/ett år

§ 17 . Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Mötet beslutar om omedelbar justering.

§ 18 . Ärenden som av klubbstyrelsen har hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.

a) Se bilaga om styrelsens förslag på rekommendation gällande ögon. Beslutas enligt styrelsens förslag.

b) Inkommen motion, se bilaga gällande namnet på den stora årliga Fieldträffen att kallas Field Specialen. Mötet fattade beslutat om att bifalla motionen.

c) Inkommen motion om publicering av Att ha/köpa field spaniel i FS-Nytt. Mötet beslutar att gå på styrelsens förslag att avslå motionen.

d) Inkommen motion om publicering av Att ha/köpa field spaniel på FSKs hemsida. Motionen dras tillbaka av inlämnaren.

e) Inkommen motion om byte av klubblogo. Klubbmötet beslutar att gå på styrelsens linje och avslå motionen.

f) Inkommen motion om valphänvisningsregler. Motionen dras tillbaka av inlämnaren.

g) Inkommen motion om förslag på avelsrekommendationer gällande ögon. Motionen dras tillbaka av inlämnaren.

h) Inkommen motion gällande krav på avel med Field spaniel. Motionen dras tillbaka av inlämnaren.

§ 18B. Övriga frågor

a) Fråga om RAS, styrelsen svarar att klubben fått ytterligare sex månader på sig tills RAS skall vara klar och att RAS kommer att finnas tillgänglig för den som vill se det innan fastställandet.

b) Fråga om disciplinärende, styrelsen svarar att inget ytterligare besked har inkommit.

§ 19. Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.


………………………….......................................................
Kenth Mellgren Mötesordförande

………………………….......................................................

Marit Johansen Justerare

……………………………......................................................

Christina Egard Justerare

………………………...........................................................
Madelene Ryberg Sekreterare